Podaj wydajność urządzenia »

Regulamin sklepu

Regulamin

Sklepu Internetowego
 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Kupklimatyzator.pl prowadzony jest przez Air Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000285643, Regon 120496927, NIP 513-01-44-390, kapitał zakładowy 150.000,00zł opłacony w całości.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego Kupklimatyzator.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.kupklimatyzator.pl
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1422 z późn. zm.). Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony www.kupklimatyzator.pl poprzez pocztę elektroniczną sklep@kupklimatyzator.pl lub telefonicznie na numery podane w dziale Kontakt w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.
 7. W Sklepie Internetowym Kupklimatyzator.pl sprzedawane są wyłącznie produkty oryginalne objęte gwarancją producenta. 
 8. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu go za pomocą poczty e-mail lub telefonu. Standardowo czas realizacji zamówienia złożonego droga elektroniczną lub telefonicznie wynosi do 48 godzin w dniach roboczych od momentu wpływu środków na nasze konto (dla produktów dostępnych na magazynie). W przypadku zamówienia produktu, który nie jest dostępny na stanie, czas realizacji będzie ustalony indywidualnie, o czym Klient zostanie powiadomiony po przyjęciu zamówienia.
 9. Dowód zakupu (faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.
 10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Oferta dotyczy nabywców na terenie Polski.
 11. Płatność za zamówiony Towar dokonywana jest w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy – Zamawiający otrzymuje emailem informację z numerem konta bankowego. Po wpłacie na koto, przesyłkę (bez pobrania) dostarczamy na podany adres
  • gotówką – przy odbiorze osobistym z magazynu Sprzedającego w Katowicach lub za pobraniem przy odbiorze od kuriera
  • przelewem na rachunek bankowy – Zamawiający otrzymuje e-mailem informację z numerem konta bankowego. Po wpłacie na konto Zamawiający odbiera towar osobiście z magazynu w Katowicach przy ul. Kościuszki 227.
 12. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 13. Cena towaru jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku jego potwierdzenia przez Zamawiającego lub niemożności realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 16. W przypadku konieczności sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie Sprzedający może żądać wpłaty zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego. Dotyczy to również towarów, których termin dostawy i odbioru z magazynu jest dłuższy niż 2 dni robocze.
 17. W przypadku dostarczania przesyłki za pośrednictwem kuriera klient powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku ujawnienia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualna reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 18. Koszt spedycji dotyczy wysyłek na terenie Polski.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu pocztą bądź pocztą elektroniczną na adres:
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
 3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni przesyłką kurierską, pocztową, osobiście (lub w inny uzgodniony przez obie strony sposób). Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą.
 6. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca zwróci Klientowi jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Klientowi fakturę korygującą, którą odeśle na adres Klienta.
 7. Klient może dostarczyć zwracany towar przesyłką kurierską, pocztową, osobiście, lub w inny uzgodniony przez obie strony sposób na adres: Air Engineering Sp. z o.o. ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych, (8) w której Konsument wyraźnie zażądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Air Engineering Sp. z o.o. ul.Kościuszki 227, 40-600 Katowice. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kupklimatyzator.pl.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym postanowieniami Kodeksu cywilnego.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: Air Engineering Sp. z o.o. ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kupklimatyzator.pl.
 8. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 10. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://kupklimatyzator.pl/Regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronie www.kupklimatyzator.pl (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.
 6. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych Dni roboczych.
 7. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 9. Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.
 10. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
 11. Administratorem zebranych danych osobowych jest Air Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227. Administrator zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie dla potrzeb marketingowych (jeśli taką zgodę wyrażono) oraz związanych z realizacją zapytań i zamówień. Dane osobowe podawane są w sposób dobrowolny, a każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, może także w dowolnej chwili zażądać ich usunięcia. W przypadku chęci wglądu w Państwa dane osobowe, ich usunięcia lub inne wątpliwości z zakresu przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO, dawniej ABI) pod adresem sklep@kupklimatyzator.pl.
 12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2018 r.

 

Załączniki:

x

Dodaj produkt do koszyka

Liczba produktów:

Zatwierdź

Dodawanie do koszyka

loader Trwa dodawanie produktu do koszyka
x

Dodano do koszyka

Dodano produkt do koszyka Przejdź do koszyka
x

BŁĄD

Wystąpił błąd podczas dodawania do koszyka

Najlepsze klimatyzatory
dla domu i biura

 

Aktualne promocje:

Zapraszamy do kontaktu:

Telefon: 32 252 15 47
E-mail:  biuro@airengineering.pl

 

Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas celem priorytetowym. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas urządzenia wyróżniały się najwyższą klasą i jakością, a także trwałością, niezawodnością i bezawaryjnością.

 

Zaufaj specjalistom

W sklepie internetowym kupklimatyzator.pl nawiększą wartością jest Klient. To właśnie z myślą o naszych odbiorcach ciągle poszerzamy i udoskonalamy naszą wiedzę z zakresu klimatyzacji i wentylacji. Oferujemy kompleksową obsługę  przez cały proces wykonania instalacji klimatyzacji. Nasi fachowcy z największą chęcią i zaangażowaniem pomogą w doborze klimatyzacji dostosowanej do Ciebie i Twoich potrzeb.

Nasza firma Air Engineering Sp. Z o.o. może pochwalić się licznymi sukcesami i osiągnięciami, które potwierdzają tylko, że jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym. Potwierdzają to opinie naszych klientów.  Ponadto 2012 roku zdobyliśmy II miejsce za największą sprzedaż w segmencie produktów Split&Sky, w firmie Daikin Airconditioning Poland Sp. Z o.o. Poza tym, posiadamy status autoryzowanego dealera firmy Daikin Airconditioning Poland Sp. Z o.o.
  
To, co nas wyróżnia na tle konkurencji, to bez wątpienia najwyższa jakość usług i produktów, bogate doświadczenie, wysoce wykwalifikowana kadra pracowników specjalizująca się w klimatyzacji i wentylacji, która służy profesjonalnym doradztwem technicznym na każdym etapie realizacji inwestycji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także najnowszy sprzęt montażowy, diagnostyczny i serwisowy dla instalacji klimatyzacyjnych typu Split, Multi Split, VRV (VRF), co pozwala na skrócenie czasu montażu, uruchomienia instalacji oraz diagnozy i wymiany części zamiennych w serwisie gwarancyjnych i pogwarancyjnym. Nasi serwisanci posiadają wiele certyfikatów producentów oraz uprawnień typu: dopuszczenie do pracy z freonami (substancje kontrolowane), uprawnienie elektroenergetyczne SEP grupy I, II i III, spawalnicze, certyfikaty serwisowe automatyki.|
  
Nasza firma posiada magazyn w Katowicach z możliwością odbioru urządzeń z magazynu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć zakupione urządzenia nawet na drugi dzień po zamówieniu.
 
Tylko u nas Klient oprócz samej usługi sprzedaży urządzenia, może liczyć na propozycję kompleksowej obsługi w procesie wykonania instalacji klimatyzacji: dobór, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Gwarantujemy również pomoc przy doradztwie technicznym, która ułatwi wybór optymalnego produktu lub usługi.

Kupklimatyzator.pl - jesteśmy profesjonalistami!
Jesteśmy profesjonalistami, na przestrzeni lat pozyskaliśmy setki zadowolonych klientów, liczne wyróżnienia i certyfikaty. Skorzystaj z naszych usług i przekonaj się sam!